Dinosaur Sketches

Ken kokoszka 007
Dilophosaurus
Ken kokoszka 008
Carnotaurus

Graphite and white pastel on toned paper.